शांतिब्रम्ह

संत श्री एकनाथ महाराज संस्थान, पैठण

कार्यालय :: बाहेरील नाथमंदिर , श्रीक्षेत्र पैठण , जि. औरंगाबाद . फोन :: ( ०२४३१) २२३६०२
भक्तांन मार्फत देणगी स्वीकारली जाईल. खाते क्र. :- ५२०२२९३२७७१ आय. एफ. एस. सी.:- SBIN0020014(स्टेट बँक ऑफ इंडिया)

संपर्क संस्थान श्री. एकनाथ महाराज विश्वस्त मंडळ , पैठण


कार्यालय

बाहेरील नाथ मंदिर , श्री क्षेत्र पैठण , जि. औरंगाबाद
फोन नं :-(02431)22३६०२