संत एकनाथ महाराज

संस्थान व विश्वस्त मंडळ , पैठण

कार्यालय :: बाहेरील नाथमंदिर , श्रीक्षेत्र पैठण , जि. औरंगाबाद . फोन :: ( ०२४३१) २२३६०२
भक्तांन मार्फत देणगी स्वीकारली जाईल. खाते क्र. :- ५२०२२९३२७७१ आय. एफ. एस. सी.:- SBIN0020014(स्टेट बँक ऑफ इंडिया)

विश्वस्त मंडळ


श्री. संदीपान पा. भुमरे

अध्यक्ष
तथा आमदार, पैठण


श्री. भानूदास पालवे

विश्वस्त
तथा अप्पर जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद


श्री. बाजीराव के. बारे


कार्यकारी विश्वस्त


ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज देशमुख

विश्वस्त


प्रा. डॉ. गणेश मोहिते

विश्वस्त
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, प्रतींनिधी


श्री. रघुनाथबुवा ना. गोसावी

विश्वस्त
राघोबा शाखा पैठण